Предишен вид: Iolana iolasСледващ вид: Phengaris alcon Към видовия списък Към началото

Phengaris arion (Linnaeus, 1758)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Maculinea arion
 

Ареал: Умерена Евразия.

Разпространение в България: От морското равнище до около 1800 м надм. вис.

Биотоп: Топли каменисти или песъчливи места: тревисти ливади, горски поляни, планински склонове и т.н.

Биология: Едно поколение годишно през юни и юли. Новоизлюпените гъсеници се хранят кратко време с мащерка (Thymus) и риган (Origanum vulgare), след което се развиват в гнездата на мравки от рода Myrmica (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: У нас е широко разпространен вид, не е застрашен (Kolev 2002b). IUCN категория: Lower risk, least concern. В Европа на много места намалява или изчезва вследствие на промени в традиционните методи на земеползване. Внесен е в Червената Книга на Дневните Пеперуди в Европа с категория Уязвим (Vulnerable).